Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. Hög arbetsbelastning med ihållande stress, bristande personalkontinuitet och otillräcklig kompetens har en negativ inverkan på vårdens kvalitet och tillgänglighet. Det är oklart om den nyutexaminerade sjuksköterskan tillåts vara ny, då hen förväntas vara självständig efter introduktion. Författarna har därför utfört en litteraturöversikt med syftet att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång och kompetensutveckling de två första yrkesverksamma åren. Resultatet visar på fyra huvudteman; att klara övergången, handledningens kraft, upplevelse av arbetsmiljö och att greppa helheten med totalt tio subteman. Det synliggörs att trygga relationer i arbetsgruppen, där särskilt handledarens roll, medverkar till en positiv övergång som främjar kompetensutveckling. Den nyutexaminerade sjuksköterskan utvecklar sin professionella identitet genom att dela med sig av erfarenheter. Genomgående finns det en känsla av att vara oförberedd att möta det ansvar som ges i ett tidigt skede. En rädsla för att göra misstag leder till en strävan att vara felfri. Inledningsvis upplever den nyutexaminerade sjuksköterskan svårigheter i organisatorisk förmåga, vilket kan resultera i en bristande helhetssyn kring patienten. Efter övergången upplevs tillfredställelse och stolthet att utföra yrket. Diskussionen berör komplexiteten som finns i handledning, inverkan av personliga variationer och betydelsen av relationer. För att främja en hållbar utveckling kan vi dra slutsatsen att det är värdefullt att verksamheten arbetar preventivt med arbetsmiljö. Detta för att behålla och stärka den nyutexaminerade sjuksköterskan i sin övergång och kompetensutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)