Belöning som motivationsfaktor : Belöningssystemets påverkan på motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Belöning som motivationsfaktor - Belöningssystemets påverkan på motivation Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15hp Författare: Anna Ohlsson & Karin Mellin Handledare: Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander och Pär Vilhelmson Datum: 2014 maj Syfte: Idag är de anställda en av företagens viktigaste resurser. Många företag tillämpar någon form av belöning för att motivera sina anställda. Syftet är därför att skapa en förståelse för hur ledare påverkar säljares motivation med belöningssystem. Frågeställningarna som vi kommit fram till efter en genomgång av befintlig teori är; 1. Hur kan chefer motivera sina anställda att nå andra mål än sina personliga mål? 2. På vilka sätt ska chefer arbeta för att påverka de anställdas inre motivation? 3. Hur kan chefer motivera sina anställda med andra belöningar än provision? Metod: I denna studie har kvalitativ data blandats med kvantitativ data, vilket kallas triangulering. Den kvalitativa data har samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och den kvantitativa data har samlats in med hjälp av webb-baserade enkäter. Empiridelen består av sju intervjuer och 43 enkätsvar. Intervjuerna har analyserats och redovisats med hjälp av tematisk analys och enkäterna med hjälp av univariat analys i form av diagram. Resultat & slutsats: Det framkom i vår studie att provision var den mest föredragna belöningen. Detta gör att vår studie till största del stämmer överens med teorin. Dock har vi sett att erkännande har stor betydelse för säljares motivation och enligt vår studie har den större betydelse än vad teorin påstår. Vi tror att chefer kan motivera sina säljare genom att använda belöningar som främjar både inre och yttre motivationsfaktorer för att få säljarna att sträva efter organisationens mål. Detta genom ekonomisk ersättning samt erkännande, närvaro och coaching. Förslag till fortsatt forskning: Något som har dykt upp under studiens gång är frågan om en fast lön ska kombineras med provision, hos företag som idag tillämpar ren provision. Vidare vore det även intressant att studera vidare kring varför de med skilda löneformer har olika syn på rädsla för att förlora jobbet. Uppsatsens bidrag: Vi har genom denna studie gett en bättre förståelse för hur chefer kan motivera säljare med belöningar. Vi har också bidragit till ökad förståelse för vikten av mål och målkongruens i motivationsarbetet. Nyckelord: Motivation, belöningar, belöningssystem, mål, provision

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)