Förtroende, hopp och kärlek: om socialt kapital och papperslösas förtroende för samhället

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Papperslösa i Sverige är exkluderade från staten, men organiserar sig ibland i andra sammanslutningar där de får den hjälp som medborgare får av staten. I den här studien undersöker vi hur dessa förutsättningar för deltagande i samhällslivet påverkar de papperslösas sociala kapital. Syftet är att undersöka om de får högre förtroende för gruppen de tillhör eller för samhället i allmänhet och hur förtroende på de två nivåerna hänger samman. Ytterst handlar studien om relationen mellan så kallat sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Till vår hjälp har vi Robert D. Putnams teori om socialt kapital, som betonar föreningslivets roll för att skapa socialt kapital. Vi tar också hjälp av Bo Rothsteins forskning, som istället betonar den generella välfärdspolitikens roll. Vi genomför en kvalitativ intervjustudie med fyra papperslösa personer som är organiserade i Asylgruppen i Malmö. Vi kommer fram till att de har ett starkt förtroende både för samhället i stort och för de begränsade gemenskaper som deras sociala liv utspelar sig inom. Vi drar slutsatsen att sammanbindande socialt kapital kan skapa överbryggande socialt kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)