Företagsanalys av Eniro

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning och problemdiskussion: Den senaste tiden har svenska bolaget Eniro varit inblandad i en redovisningsskandal där den tidigare vd:n Johan Lindberg polisanmälts för att ha manipulerat bolagets intäkter. Eniro står nu inför en svår period där långivarna överväger att sätta bolaget i konkurs och möjlighet till nyemission verkar inte trolig.För ett gynnsamt näringsliv är det viktigt att intressenter känner förtroende för noterade bolag på aktiemarknaden. Att bolagen redovisar korrekt information är avgörande för att investerare ska känna förtroende för bolaget, vilket ifrågasätts vid redovisningsskandaler likt den Eniro nu står med.Syfte: Att analysera Eniros finansiella ställning och dess utveckling år 2007 till 2014, för att se på samband mellan förändringar i finansiella ställningen och bolagets börsvärde.Avgränsningar: Studien kommer att baseras på årsredovisningar från år 2007 till 2013 samt tredje kvartalsrapporten år 2014. Denna period är vald då den ger en bild av bolaget innan och under finanskrisen, samt de år som den felaktiga redovisningen skedde och efter att den upptäckts.Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Eniro och består av både sekundär kvalitativ och kvantitativ data. Kvalitativa data är nyhetsartiklar om bolaget och verksamhetsberättelser som finns i Eniros årsredovisningar. Datan ligger till grund för det empiriska materialet som visar Eniros historiska utveckling. Kvantitativ data är Eniros balans- och resultaträkningar åren 2007 till 2014. För att samla och framställa den kvantitativa datan används fyrkantsmodellen. Modellen ger en helhetsbild över den finansiella ställningen i bolaget för varje år.Slutsats och egna reflektioner: Under den studerande perioden har Eniro haft såväl upp- som nedgångar. Analysen visar att företagets resultat reflekteras i aktiekursen. Förändringen av den finansiella ställningen påverkar dock intressenters förtroende för företaget och dessvilja att investera, vilket även påverkar aktiekursen. Intressenters förtroende för bolaget är en viktig variabel för aktieutvecklingen men förtroendet kan lätt skadas av mediala uppståndelser.Förslag till fortsatt forskning: Att genomföra en djupare studie kring andra faktorer som kan påverka utvecklingen av ett bolags aktiekurs och hur bolaget kan styra dessa för att nå önskade resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)