Insatser inom arbetsterapi i primärvården enligt andra professioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att undersöka kunskapen om vilka insatser som hör till arbetsterapi i primärvården enligt andra professioner. Idag saknas studier som belyser de andra professionernas kunskaper om vilka insatser som arbetsterapin inom primärvården bidrar till i patientarbetet. Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ ansats som baserades på en enkätundersökning med 52 deltagare ifrån regionerna: Södermanland, Jönköping, Skåne, Halland och Västerbotten. Populationen bestod av: fysioterapeuter, läkare, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetschefer och vårdadministratörer. Ett obundet slumpmässigt urval användes i studien. Resultat: Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna hade kunskap om insatser inom arbetsterapi i primärvården. Dock ansåg majoriteten deltagare i studien inte/eller var tveksamma inför insatser såsom: ”Körkortsbedömning vid utredning och beslut kring fortsatt bilkörande efter skada eller sjukdom”, ”Arbetsplatskartläggning” och ”Kognitiv bedömning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” till att vara insatser i utrednings- och bedömningsarbetet inom arbetsterapi i primärvården. Majoriteten deltagare ansåg även inte/eller var tveksamma inför insatsen: ”Träning av arbetsförmåga” inom interventionsarbetet till att vara en insats inom arbetsterapi i primärvården. Slutsats: Författaren anser att det är viktigt att andra professioner inom primärvården har insikt i vilka insatser arbetsterapeuten har för att patienten ska få vård i god tid. Slutsatserna ur denna studie kan bidra till nya insikter inom hälso- och sjukvården, och förbundet ”Sveriges Arbetsterapeuter” varpå kvalitetsarbete och riktlinjer för vilka insatser som borde ingå i arbetsterapeutyrket inom primärvården kan göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)