Hur IT stödjer Total Quality Management i Medelstora tillverkande företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

I dagens företagsklimat krävs det att medelstora tillverkande företag tillverkar produkter med hög kvalitet, för att vara i framkant vad gällande ledande kunskaper inom företagets verksamhetsområde. Ett sätt för företag att ständigt utvecklas och driva en vinstdrivande verksamhet är att fokusera på kvalitetsarbetet. Total Quality Management (TQM) är ett kvalitetsarbetssätt som utgår från företagets kunder, som likaså skapar förväntningar på företagets produkter. För företagsledningen innebär detta att förstå kundens förväntningar, tolka förväntningarna och förmedla dem till resten utav verksamheten. Företagsledningens ansvar är att organisera produktionsprocessen på ett vis som möjliggör ökad kontroll av kvaliteten och samtidigt bidrar med kvalitetssäkrad information för resten av verksamheten, medarbetarna. Informationsteknologiska stöd (IT-stöd) möjliggör för företagsledningen att applicera en TQM-strategi inom verksamheten, för att på så sätt försörja medarbetarna med kvalitetssäkrad information och ständigt förbättra kvalitetsarbetet.

Syftet med studien är att skapa en helhetsförståelse och utveckla en modell för hur företagsledningen i svenska medelstora tillverkande företag kan stödja TQM med hjälp utav IT-stöd. Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ ansats och med hjälp utav besöksintervjuer, telefonintervjuer och mailkorrespondens för att samla in data om hur IT-stöd stöjder företagsledningen i svenska medelstora tillverkande företag i arbete med TQM. Med vårt val av medelstora tillverkande företag är resursberoendeteorin (RBT) lämplig, eftersom medelstora företag oftast kännetecknas av bristande interna resurser, så som information. Studien kommer undersöka IT-stöd i form av Business Intelligence system och valet av respondenter i respektive företag ingår i företagsledningen med befattning kvalitetsansvarig och IT-chef. I analysen utreds klara samband hur TQM stöds utav IT-stöd och hur företagsledningen med hjälp utav IT-stöd kvalitetssäkrar informationen i respektive verksamhet. Resultatet av studien visar att Företag A och Företag B använder BI-system som stöd för att fatta realtidsbaserade beslut i produktionsprocessen, baserat på kvalitetsäkrad information för att harmonisera TQM-strategin och för att uppnå kvalitetsmålen. BI-system är ett IT-stöd som är användbart för företagsledningen i tillverkande medelstora företag när de önskar en kontrollerad uppföljning av TQM-strategin. BI-system ökar även kunskapen inom Företag A och Företag B för att förstå verksamhetens arbete med TQM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)