Kreativitetsfrämjande ledarskap i tillverkningsindustrin

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Dagens ledare har en avgörande roll i att främja kreativitet bland sina medarbetare för organisatorisk konkurrenskraft och framgång, i och med omvärldens höga förändringstakt. Det kreativitetsfrämjande ledarskapet är ännu ett outforskat område och kräver ytterligare forskning för att få en utökad förståelse för dess innebörd. Syftet med denna studie var att identifiera vilka ledarskapsfaktorer som är avgörande för att främja kreativitet i förbättringsarbeten inom tillverkande leanorganisationer. För att besvara syftet genomfördes en fallstudie med både kvantitativ och kvalitativ metod. En egen enkät utformades utifrån den tidigare forskningen om hur ledare kan skapa ett kreativt organisationsklimat. Enkäten besvarades av 84 industriarbetare och fyra produktionsledare intervjuades, för att ta del av upplevelser och uppfattningar kring ledarskapet i förbättringsarbetet ur olika perspektiv. Den kvantitativa undersökningen resulterade i sex ledarskapsfaktorer som hade ett signifikant samband till kreativa prestationer. Den kvalitativa undersökningen resulterade i ytterligare fyra avgörande faktorer som nämndes av samtliga intervjupersoner. Den avgörande faktorn var ledarens förmåga att (1) själv uppvisa och främja motivation bland medarbetarna.  Resterande nio identifierade kreativitetsfrämjande ledarskapsfaktorer är följande: (2) Kunskaper och kreativa förmågor hos ledare och medarbetare. Ledarens förmåga att (3a) tillämpa ett närvarande och stödjande ledarskap (3b) ge feedback och uppmärksamma resultat, (4) främja ansvars- och initiativtagande, (5) få medarbetare att vilja utmana sig själva, (6) skapa en jämn arbetsbelastning, (7) eliminera upplevda organisationshinder, (8) skapa förståelse och samsyn kring mål, (9)  stimulera tvärfunktionellt arbete, (10) skapa relationer av tillit och trygghet.

Både de kvantitativa och kvalitativa resultaten visar på att den studerade organisationen brister i samtliga ledarskapsfaktorer och har stora möjligheter att uppnå utökad framgång i förbättringsarbetet vid utveckling av ledarskapet. Organisationen bör särskilt beakta medarbetarnas motivation samt de ledarskapsfaktorer som har likheter med det transformativa ledarbeteendet. Andra organisationer bör även kunna öka den organisatoriska kreativitetsnivån vid hänsyn till samtliga identifierade ledarskapsfaktorer. Studien anses bidra till forskningen med en ökad förståelse för innebörden av vilka ledarskapsfaktorer som kan vara av betydelse för att främja kreativitet inom leanorganisationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)