Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Tidigare forskning tror att big data och molntjänster kommer att ha storpåverkan på redovisningsarbetet framöver. Big data är stora volymer av information som hämtas irealtid och som kräver speciella metoder för att hantera. Molntjänster innebär datatjänster som geranvändaren tillgång överallt. Digitaliseringstrenderna kan leda till att revisionsarbetet automatiserasoch att kraven förändras. Tidigare forskning menar att implementeringen skulle leda till flerafördelar och att revisorer kommer att tvingas anpassa sig för att hålla sig tekniskt uppdaterade medsina kunder. Däremot förekommer det en risk med att anpassningen sker långsamt och att byråerförlorar viktiga konkurrensfördelar då de kan möta konkurrens från andra branscher. Det saknastidigare studier kring implementering av både molntjänster och big data inom revision, samt vilkafärdigheter som revisorer kan behöva i framtiden. Tidigare forskning menar att fördelarna förgranskningsprocessen inte ger tillräckligt med incitament för revisorer att implementera digitalaverktyg.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur big data och molntjänster har implementerats inomrevision samt undersöka vilka underliggande faktorer som påverkar implementering av big data ochmolntjänster.Avgränsningar: Uppsatsen har fokuserat på två digitala teknologier, big data och molntjänster ochhur dessa har implementerats inom revision i en svensk kontext.Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod, där en intervjustudie med sex stycken revisorergenomförts. Respondenterna är verksamma inom små, medelstora och stora redovisningsbyråer.Det empiriska materialet har analyserats utifrån en referensram som diskuterar revisionsprocessen,legitimitetsteorin, digitalisering inom revision, big data och molntjänster.Resultat och slutsatser: Studien visar att samtliga respondenter har implementerat molntjänster irespektive verksamhet, medan big data enbart används av de större byråerna. Det förekommer fleraunderliggande faktorer som påverkar implementering: byråernas storlek, påtryckningar från kunder,resurskapacitet och samhällsförväntningar. Studien visar att molntjänster är det första steget sombyråerna tagit, innan de implementerar big data, då det förekommer flera utmaningar med attimplementera big data för mindre byråer.Förslag till fortsatt forskning: Studien visar att mindre och medelstora byråer har implementeratmolntjänster, men inte big data. För vidare forskning är det därför relevant att studera huruvida dettaär en trend, eller om det förekommer skillnader bland mindre byråer. Studien visar att detförekommer utmaningar med att implementera BDA. Det är därför intressant att vidare studera hurimplementering bör ske i praktiken och om det förekommer fler utmaningar än de som framkommeri studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)