"Varför går det så långsamt?" : En kvalitativ fallstudie om utmaningar och betydelsen av Business IT Alignment i projekt för digital innovation inom offentlig sektor

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Regeringens    ambition    är    att    Sveriges    myndigheter,    kommuner    och    regioner    ska    vara    bäst    i    världen    på    att    använda    digitaliseringens    möjligheter.    Något    som    står    i    vägen    för    detta    mål    är    det    digitala    arvet    i    form    av    föråldrade    system    som    inte    kan    bytas    ut    på    grund    av    begränsade    ekonomiska    möjligheter.    Ett    sätt    att    hantera    det    digitala    arvet    kan    vara    innovation, som    exempelvis    kan    innefatta    RPA    (Robotic    Process    Automation).    Denna    digitala    innovation    tvingar    inte    organisationer    att    byta    ut    redan    existerande    mjukvarusystem    vilket    gör    att    det    kan    ses    som    en    enkel    lösning    för    offentlig    sektor.    För    att    underlätta    effektiviseringen    av    projekt    för    digital    innovation    kan    samverkan    mellan    verksamhet    och    IT    (Business    IT    Alignment:    BITA)    vara    avgörande.    Då    intressentgrupperna    medborgare    och    myndighet    oftast    involveras    i    studier    inom    den    offentliga    kontexten    upplever    vi    att    ytterligare    studier    behöver    göras    om    samverkan    mellan    interna    intressenter.    Litteraturen    kopplat    till    digital    innovation    inom    offentlig    sektor    fokuserar    främst    på    utmaningar som    byråkrati    och    lagar    vilka    är    svåra    att    förändra    och    mindre    på    interna    sociala    utmaningar.    Därför    behöver    fler    studier    utforska    utmaningar    kopplat    till    båda    dessa    faktorer.I    vår    kvalitativa    fallstudie    vill    vi    bidra    med    kunskap    om    olika    intressenters upplevelse    av    projekt    för    digital    innovation    inom    den    offentliga    sektorn.    Baserat    på    intressenternas    upplevelser    utforskar    studien    vilka    faktorer    som    kan    påverka    ett    sådant    projekts    fortgående    vilket    gör    att    vi    utgår    från    frågeställningarna;    Vad    finns    det för    utmaningar    i    projekt    för    digital    innovation    inom    offentlig    sektor? och    Vilken    betydelse    har    Business    IT    Alignment    i    ett    projekt    för    digital    innovation    inom    offentlig    sektor?. Det    studerade    fallet    är    en    svensk    myndighet    som    arbetar    med    att    införa    RPA    för    en    intern    process    vilket    vi    valt    att    kalla    för    ett    projekt    för    digital    innovation.    Datainsamlingen    har    gjorts    genom    semistrukturerade    intervjuer    med    intressenter    på    både    verksamhets- och    ITsidan    i    myndigheten.    Denna    data    har    sedan    analyserats    och    tolkats    genom    tematisk    analys    där    vi    tagit    fram    teman    utifrån    empirin    och    studiens    teoretiska    referensram.    De    slutsatser    vi    kunnat    dra    gällande    den    första    frågeställningen    är    att    de    utmaningar    som    finns    i    projekt    för    digital    innovation    inom    den    offentliga    sektorn    är    val    av    arbetsform,    riskavvisande    kultur och    bristande    Business    IT    Alignment. Slutsatsen    gällande    den    andra    frågeställningen    är    att    Business    IT    Alignment    har    stor    betydelse    i    projekt    för    digital    innovation    inom    offentlig    sektor.    Bristande    BITA    är    tillika    den    främsta    utmaningen    att    ta    hänsyn    till    när    det    kommer    till    att    lyckas    med    sådana    projekt.Studien    bidrar    med    insikter    kring    vilka    utmaningar    som    kan    finnas    för    projekt    för    digital    innovation    inom    offentlig    sektor    samt    vilken    betydelse    BITA    har    för sådana    projekt.    En    viktig    insikt    är    att    utmaningarna    Val    av    arbetsform och    Riskavvisande    kultur    leder    till    utmaningen    Bristande    BITA,    vilket    belyser    att    det    kan    finnas    relationer    mellan    olika    utmaningar.    Med    dessa    insikter    är    studiens    kunskapsbidrag    att    skapa    diskussion    och    väcka    nya    tankar    som    kan    hjälpa berörda verksamhetsaktiva    att    bättre    förstå    och    planera    liknande    projekt    som    involverar    digital    innovation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)