Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. För att förhindra kringgående av kupongskatt finns dock en regel i KupL, den s.k. bulvanregeln. I EU-rätten finns en missbruksprincip som innebär att skatteförmåner som erhålls genom missbruk ska nekas. Principen är direkt tillämplig utan införlivande i medlemsstaternas nationella rätt. Genom såväl rättsdogmatisk som EU-rättslig metod syftar denna uppsats till att göra nuvarande KupL förutsebar för utländska bolag. Uppsatsen undersöker och analyserar således om och hur bulvanregeln och den EU-rättsliga missbruksprincipen kan göra utländska bolag föremål för kupongskatt och vad missbruksprincipen innebär för tolkning och tillämpning av KupL. Utländska bolag kan bli skattskyldiga för kupongskatt enligt bulvanregeln även om de uppfyller förutsättningarna för skattefrihet enligt 4 § 6 st. KupL. Bulvanregelns tillämpningsområde är oklart bl.a. till följd av brist på tydliggörande praxis. Enligt förarbeten är regeln emellertid tillämplig när en bulvan tar emot utdelning åt annan i utbyte mot att ersättning betalas till den person som vill uppnå en skattefördel. Den EU-rättsliga missbruksprincipen kan även neka förmån direkt på EU-rättslig grund om missbruk föreligger. Användningen av ett holdingbolag utan ekonomisk substans vid utdelning i en koncern, som enbart för vidare utdelningen till ett annat koncernbolag, kan indikera missbruk. I framställningen dras slutsatsen att principen bör beaktas vid tillämpning och tolkning av reglerna i KupL om det avser en EU-rättslig bestämmelse eller ett EU-reglerat område. Såvida EU-rätt inte utnyttjas bör det emellertid inte vara möjligt att neka förmåner eller befrielse från kupongskatt med stöd av missbruksprincipen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)