Patientsäkerhet, en arbetsmiljöfråga : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Introduktion/bakgrund: Patientsäkerhetsarbete bedrivs för att förebygga vårdskador och minska patienters lidande. Det är många faktorer i sjuksköterskornas arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten och som kräver ett samspel. Trots förbättringsarbeten med patientsäkerheten inträffar många vårdskador per år. Syfte: Att belysa sjuksköterskornas uppfattningar om arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten. Metod: En litteraturstudie med tidigare sammanställd forskning enligt Polit & Becks (2017) 9 steg och dess granskningsmallar utifrån kvalitativ och kvantitativ metod. Det arbetades utifrån likheter och skillnader samt att kategorier växte fram till en helhet och ett resultat. Databaser som användes var Cinahl och PubMed. Resultat: I resultatet har det totalt använts 17 artiklar som resulterade i fem olika kategorier: tidsbrist, att känna sig otillräcklig, att våga händelserapportera, brist på kommunikation och informationsutbyte och att få stöd från ledningen. Slutsats: I litteraturstudiens resultat visade det sig att det stora arbetet med patientsäkerhet ligger i sjukhusledningars förmåga att styra, informera och involvera sjuksköterskor i arbetsmiljön och säkerhetskulturen, vilket skapar trygghet i alla led från sjukhusledning till individ. Sjuksköterskorna behöver få ett ökat inflytande i beslutsfattande om hur arbetsmiljöns utformning ska se ut i förhållande till patientsäkerhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)