Livet som kvinna med diabetes typ 1 : En kvalitativ, belysande bloggstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar hela patientens vardag. Det krävs kontinuerliga kontroller och behandling för att hålla en stabil blodsockerhalt. Till hjälp finns det bland annat insulinpumpar och blodsockersensorer. Sjukdomen är en utmaning och kan leda till allvarliga följdsjukdomar, men också psykisk påverkan och lidande under hela sjukdomsperioden. Forskning har visat på att kvinnor upplever sin sjukdom lite annorlunda än män och därmed skulle det kunna förekomma individuella skillnader mellan könen inom diabetes också. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Metod: Studien gjordes med en kvalitativ ansats med ett vårdvetenskapligt perspektiv. En manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) genomfördes på fem bloggar skrivna av kvinnor med typ 1 diabetes. Resultat: Fyra kategorier och nio underkategorier framkom som belyste hur det är att leva med diabetes typ 1. Kategorierna var ”Positiva och negativa aspekter med diabetes”, ”För- och nackdelar med insulinpump och blodsockersensor”, ”Diabetes är ett heltidsjobb” samt ”Relationen till omvärlden”. Slutsats: Diabetes är en ständig kamp för att uppleva hälsa. Även om sjukdomen inte behöver ta över vardagen så orsakar den stort lidande. Dagens teknik har inneburit en positiv utveckling mot större frihet och flexibilitet i vardagen. Samtidigt finns det brister i kunskapen hos både vårdpersonal och andra icke-diabetiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)