Två kvinnors beskrivning av anorexia nervosa : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat bland ungdomar sedan 1990-talet och cirka en procent av kvinnorna mellan 12-25 år lider av anorexia nervosa. Sjukdomen karakteriseras av en förvrängd kroppsuppfattning samt en sjuklig strävan att gå ned i vikt. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa två kvinnors beskrivning av sjukdomen anorexia nervosa. Metod: En litteraturstudie baserad på två självbiografiska böcker som analyserats med innehållsanalys för kvalitativa studier. Resultat: I resultatet framkom att kvinnorna hade en skev kroppsuppfattning och att deras ångest ökade i samband med måltider och för lite motion. Kvinnornas vardag präglades av dagliga tvångstankar och kontrollbehov och de svälte sig för att bli sedda och få uppmärksamhet. Lidandet kvinnorna gav uttryck åt var känslor av ensamhet, rädsla och skuld. Slutsats: Vår slutsats visar att kvinnorna gav uttryck för många olika tankar och handlingar som innebar ett lidande under deras sjukdomsperiod med anorexia nervosa. Det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammar patienter med anorexia nervosa och skaffar mer kunskap om sjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)