Sjuksköterskans synsätt vid vård av hiv-smittade patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: En hiv-infektion orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus med låg smittsamhet. En hiv-infektion kan inte läka ut av sig själv utan den smittade bär på viruset i kroppen resten av livet och patienten får därmed en livslång interaktion med vården. Okunskap och rädsla hos sjuksköterskeskor ökar risken att patienter med hiv eller aids inte blir bemötta eller behandlade på ett enligt sjukvården adekvat sätt. Syfte: Syftet med studien var att belysa synsätt och attityder hos sjuksköterskor som kommer i kontakt med hiv-smittade patienter. Metod: En litteratursökning där sex kvantitativa, en kvantitativ-kvalitativ och en kvalitativ studie analyserades. Resultat: Analysen av studiernas resultat genererade i tre olika teman: Sjuksköterskans empatiska betydelse, sjuksköterskans kunskap och vidareutbildning i ämnet och stressfaktorer vid sjuksköterskans vård av hiv-smittade patienter. Kunskap och erfarenhet visade sig vara en viktig aspekt för att motverka negativa attityder och synsätt hos sjuksköterskor som arbetade med hiv-smittade patienter. Slutsats: Hiv-smittade patienter upplever situationer i vården där diskriminering och stigmatisering förekommer. Mer utbildning för arbetande sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter krävs för att minska problemen i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)