Förskolans lärmiljö ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med lärmiljön ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet i denna studie var att undersökte förskollärarnas uppfattningar om hur lärmiljön kan organiseras ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor handlade om förskollärares uppfattning om sitt arbete med genus, hur de beskriver inomhusmiljön och hur de arbetar för att motverka könstereotypa mönster.Datainsamlingsmetoden i studien var semistrukturerade intervjuer. Resultatet av intervjuerna var bland annat att förskollärarna arbetade för att ge flickor och pojkar lika förutsättningar till lärande och utveckling. Studiens teoretiska utgångspunkt var genusteorin om genussystem, där begreppen isärhållande och hierarki tar sig uttryck. En slutsats av denna studie var att ett mindre antal av de intervjuade förskollärarna beskrev sitt förhållningssätt i arbetet med genus som medvetet och att de hade en strävan att skapa neutrala lärmiljöer i förskolan medan några förskollärare inte organiserade lärandesituationer ur ett genusperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)