Beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner i skolan och deras effekt för barn och unga med ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: ADHD är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn och unga vilket kan påverka individens förmåga till aktivitet och delaktighet. En vanlig konsekvens är att barnet kan få svårt att klara skolgången vilket skapar lidande för eleven och familjen, samt utgör en stor kostnad för samhället. Arbetsterapi i skolan syftar till att möjliggöra aktivitet och delaktighet för individen. Syfte: Att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i skolan och deras effekt för barn och unga med ADHD. Metod: Kandidatuppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt med sex artiklar. En manifest innehållsanalys med induktiv ansats användes för analysen av materialet. Resultat: Resultatet visade att interventioner som arbetsterapeuterna använde sig av i skolmiljö var anpassning av miljön och förbättring av personliga förmågor. Anpassning av miljön skedde genom att applicera sensoriska hjälpmedel som balansbollar, viktvästar samt sittdynor. Interventioner som syftade till förbättring av personliga förmågor skedde genom sociala berättelser. Samtliga artiklar, utom en som visade oförändrat resultat, visade en positiv effekt av interventionen. En generell positiv upplevelse av interventionerna uttrycktes av såväl lärare som elever. Slutsats: Resultatet av litteraturöversikten indikerade att arbetsterapeutiska interventioner kan vara en resurs i skolan för att göra skolan tillgänglig för barn med ADHD. Mer forskning avseende arbetsterapeutiska interventioner i skolmiljö behövs för god praxis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)