Lever företagen upp till de nya lagkraven : En studie om hållbarhetsrapportering i stora företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Frågeställningar:  Vilka brister finns i de nuvarande rapporterna enligt de krav som ställs i den nya lagstiftningen?

Vilka systematiska likheter och skillnader finns mellan företagen i de olika branscherna?

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur hållbarhetsrapporteringen i företag i två olika branscher är utformad idag i jämförelse med kraven som ställs i det nya lagförslaget. Genom att ställa den nuvarande rapporteringen i relation till den nya lagändringen utreds hur långt de utvalda företagen har kommit i sin rapportering och vad som saknas för att de ska uppnå lagkravet. Det ska även undersökas om det finns skillnader mellan branscherna för att bedöma om detta har någon påverkan på rapporteringen. 

Metod: En dokumentundersökning med kvalitativ ansats har används för datainsamling från tio företags hållbarhersrapportering, inom branscherna papperstillverkning och livsmedelstillverkning. En analys har gjorts i förhållande till lagdirektivet angående lagstadgad hållbarhetsrapportering för stora företag.

Slutsats: Studien visade att företagen, oavsett bransch, ligger i framkant vad gäller rapportering kring miljöfrågor. Det har identifierats brister inom övriga områden framförallt vad gäller rapportering av resultat och risker. Papperstillverkningsbranschens rapportering inom miljöpåverkan är lite mer omfattande, men inom risker är livsmedelstillverkningsbranschens rapportering mer utvecklad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)