Vem tar hand om barnen? - En rättssäkerhetsstudie av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I anslutning till 2015 års flyktingvåg uppenbarades oklarheter i rättsläget med avseende på det svenska rättssystemets tillhandahållande av ställföreträdare för ensamkommande barn. Personer som är under 18 år betraktas enligt svensk rätt som omyndiga vilket innebär att barn saknar förmåga att med rättsligt bindande verkan fatta beslut i personliga angelägenheter och råda över sin egendom. Ensamkommande barn som anländer till Sverige utan någon vårdnadshavare saknar rättshandlingsförmåga och har därför behov av en ställföreträdare som företräder barnet och tillvaratar barnets intressen. Det svenska ställföreträdarsystemet, eller ställföreträdarinstitutet, för ensamkommande barn kan sägas bestå av två delar. Det initiala ställföreträdarskapet i form av en god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande ska vid beviljat uppehållstillstånd övergå i att barnet förordnas en särskild vårdnadshavare. Uppsatsen utreder hur väl svensk rätt tillgodoser ensamkommande barns rätt till ställföreträdare mot bakgrund av internationell rätt från och med ankomsten till Sverige till och med en eventuell familjeåterförening i Sverige. Av utredningen framgår att det nuvarande ställföreträdarinstitutet har brister som negativt påverkar rättssäkerheten för de enskilda som berörs av lagstiftningen. Dessa brister består främst i att godmanskapet bygger på ett lekmannasystem, att regleringen om ansvarsfördelning mellan kommuner är dåligt genomtänkt samt att regleringen av vid vilken tidpunkt kommuners ansvar att vidta vissa åtgärder inträder är otydlig. Det krävs enligt min mening en översyn av dagens regelverk för att tillgodose ensamkommande barns rätt till ställföreträdarskap på ett sätt som bättre överensstämmer med kravet på rättssäkerhet och den grundläggande principen om barnets bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)