Hemtjänstpersonalens upplevelser kring äldre och deras alkoholkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Intentionen med denna studie har varit att genom en kvalitativ metod undersöka huruvida personer som arbetar inom hemtjänsten i Malmö stad upplever och uppfattar mötet med äldre där det uppkommer problem för personalen i deras arbete på grund av att den äldre har konsumerat alkohol. Detta genom att intervjua åtta hemtjänstpersonal angående deras förutsättningar att leva upp till lagen och den nationella och den lokala värdegrunden i Malmö stad. Vi vill även utröna om de anser att de har tillräckligt med kunskap inom området för att leva upp till dessa intentioner. Den insamlade empirin har bearbetats utifrån Aristoteles kunskapsteori med hjälp av de tre begrepp episteme, techne och fronesis samt utifrån teorin om handlingsutrymme. Det framkom i studien att intervjupersonerna inte främst uppger att det är deras kunskap som begränsar dem i att uppnå de intentioner som finns i lagar och värdegrunder, det som uppges vara de begränsande faktorerna är den äldres självbestämmande och organisationens resursbrist. Intervjupersonerna uppger att kunskapen de har och vilken de använder sig av i sitt arbete kommer främst från deras arbetslivserfarenhet vilket också styrks av tidigare forskning. När det i studien beskrivs hur det kan vara i mötet med de äldre som åsyftas i studien beskrivs detta att det kan se väldigt olika ut, där en del av intervjupersonerna beskriver att det i kan vara en tuff miljö att arbeta i. Då där det har förekommit rädsla för att utsättas för övergrepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)