Byggprojektledarens kompetensbehov

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Frågeställningar: - Vilka ledarskapsegenskaper och kompetenser bör byggprojektledaren utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt? - Skiljer sig byggprojektledarens ledarskap och kompetens beroende på projektets storlek? - Vilka ledarskapsegenskaper kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare? Syfte: Studien syftar att identifiera vilken kompetens och ledarskapsfärdighet en byggprojektledare bör utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt. Studien ämnar även att undersöka vilka framgångsfaktorer som kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare. Metod: Studien har genomförts som en fallstudie av ett fallföretag där kvalitativa intervjuer genomfördes med ett urval projektledare. Även en dokumentstudie av företagets befattningsbeskrivningar för projektledare utfördes för att komplettera intervjuerna. Förutom fallstudien utfördes även en litteraturstudie för att få en inblick och förståelse om befintlig forskning inom området. Slutsats: Studien visar att en byggprojektledare behöver ha generell kompetens inom PMI:s kunskapsområden såväl som teknisk kompetens inom sitt område för att kunna leda ett projekt i mål. Vidare visar studien även att byggprojektledarna bör utveckla sina ledarskapsegenskaper inom intellektuell intelligens (IQ) och ledaregenskaper (MQ) för att leda ett framgångsrikt projekt. Framförallt engagerad kommunikation anses ha en stor roll i projektets framgång. Utbildningen av nya projektledare i byggbranschen tenderar att fokusera på egenskaper inom intellektuell intelligens (IQ). Studien visar att nya projektledare därför bör utveckla sina ledarskapsegenskaper inom ledarskap (MQ) och emotionell intelligens (EQ) där engagerad kommunikation och noggrannhet är särskilt viktiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)