Nyanlända elever i skolan: Mottagande och inkludering : En studie om hur lärare inkluderar nyanlända elever i samhällskunskapsämnet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Författare: Rayan Khalil; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare mottar och inkluderar elever i svenska skolor och samhällskunskapsämnen. Vidare kommer vi titta på hur lärarna förbereder, tar emot och utformar undervisningen utifrån nyanlända elevers behov. Undersökningen har baserats på forskning, litteratur och inblick på olika lärarens verksamheter för att se hur arbetet med nyanlända elever går till.Jag har utgått från en kvalitativ metod och de empiriska materialen är hämtade från intervjuerna. I studien deltog fem respondenter och resultatet i studien är baserade på olika lärares uppfattningar kring arbetet med nyanlända. För att intervjuerna skulle vara tillförlitliga, valde jag att genomföra de med hjälp av ljudinspelning. Inkluderingsperspektivet tillsammans med det sociokulturella perspektivet är utgångspunkten i studien som belyser samspel och kommunikation som viktiga hjälpmedel för utveckling och lärande. I denna del är Vygotskijs teorier väldigt aktuella. Resultatet av denna studien visar att inkluderingsperspektivet har en betydligt stor roll för elevens språk- och kunskapsutveckling i såväl samhällskunskapsämnen som andra praktiska ämnen. Detta tillsammans med lärarens kunnighet utökar elevens vilja till lärande. Innehar läraren tillräckligt med kunskaper, främjar det för elevens utveckling. Mottagandet kan skilja sig beroende på lärare och skola. Lärarna får själva anpassa undervisningen och materialet utifrån behov. Det gemensamma arbetet för alla lärare är däremot att alla är överens om att det är viktigt att inkludera eleven så mycket man kan bara kan. Känner eleven sig inkluderad, ökar viljan till lärande och så småningom kan eleven prestera mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)