Läs- och skrivutveckling hos barn i tidiga år: Jämförande studie mellan Sverige och Iran

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Syfte: vårt syfte är att undersöka hur pedagoger i Sverige och Iran jobbar med läsning ochskrivning med barn i tidiga år, vilka teorier och metoder används av lärarna i arbetet och hurdessa påverkar barnets läs- och skrivutveckling och även barn med läs- och skrivsvårigheter.Huvudfrågor: våra frågeställningar i samband med syftet är:– Hur ser undervisningen för läs och skrivning ut i svenska skolor i jämförelse med iranska skolor?– Hur arbetar lärarna i Sverige/Iran med att förebygga och skapa bättre förutsättningar för barn som har läs- och skrivsvårigheter?Metod och material: våra undersökningar består av 8 intervjuer och 5 observationer, 3intervjuer ochobservationer i Iran och 5 intervjuer och 3 observationer i Sverige.Observationerna består av den fysiska miljön, lärarnas arbetssätt och hur lärarna utvecklar ochåtgärdar barns läs- och skrivsvårigheter. Vi har använt oss av relevanta litteratturer ochadekvata forskningar på olika webbsidor på nätet för att få en utvidgad syn på ämnet.Resultat: de teorier och metoder som används av pedagogerna i länderna skiljer sig i vissmån, men respondenterna tycker att läsning och skrivning ska stödja varandra och arbetasparallellt för att hjälpa barnets läs- och skrivutveckling. Pedagogernas arbetsätt ochkompetens, val av metod och klassens miljö inspierar barnen till läs- och skrivaktiviteter.Barn med särskilda behov får extra stöd av specialpedagoger i Sverige.Slutsatser: vi kan inte generalisera våra undersökningar, men det som vi har kommit fram tillär att i Sverige har pedagoger större möjligheter till att kunna använda sig av tillgängligamaterial än i Iran, på grund av ekonomiska skäl och brist på forskning inom området, läsningoch skrivning. När det gäller teorier är det sociokulturellt perspektiv som lämnar spår efter sigi skolsystemet i Sverige men har även sin förankring i behaviorismen och kognitivismen. IIran är det behaviorismen och det individuella arbetet som är genomsyrande, men det hållerpå att förändras tack vare nya forskningar och samhällets nya syn på skolväsendet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)