Köper du, köper jag : En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online.  Metod: Metoden som användes för att genomföra denna studie var en kvantitativ studie genom webbaserade enkätundersökningar. Resultatet från denna analyserades sedan i programmet SPSS för att få fram en tydlig bild av hur faktorerna påverkar impulsköp. Populationen innehåller män och kvinnor från åldern 16 år och uppåt som följer en influencer på sociala medier. Urvalet är sedan de som är medlemmar i Facebookgruppen "Fredagspoddens vänner" samt de som följer Jessica Lagergren och Elin Lindqvist på Instagram.  Resultat och slutsats: Resultatet visade att påverkan från influencers inte var speciellt stor och att konsumenter tenderar att impulshandla till en större grad om dessa inte var inblandade. Trots att påverkan var liten tydliggjordes det att bekräftelse från influencers var den faktor som påverkade respondenterna mest.  Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar till ökad förståelse för hur företag ska använda sig av influencers i sin marknadsföring för att generera impulsköp online och bygger vidare på det gap som tidigare forskning har observerat.  Förslag till fortsatt forskning: Till fortsatt forskning hade det varit intressant att se hur många impulsköp ett samarbete mellan företag och influencers i snitt genererar. En annan sak att undersöka är vilket socialt medie som genererar flest impulsköp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)