Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhälletsaktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättadesdärför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från2014. Direktivet antogs i princip fullt ut, dock med en utökning av vilka företag som skahållbarhetsrapportera. Tidigare forskning har redan innan reglering infördes försökt kartläggavad som driver hållbarhetsrapportering, där bland annat branschtillhörighet använts för attförklara dess omfattning. Studier har även funnit att skillnader mellan branscher föreligger.Syfte: Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning svenska medelstora aktiebolaghållbarhetsrapporterar enligt lagkravet. Vidare syftar studien till att undersöka om skillnadermellan branscher föreligger samt om branschtillhörighet kan förklara företags omfattning avhållbarhetsrapportering.Teoretisk referensram: Lagkravet beskrivs med de delar som ingår för att ge läsaren enuppfattning om hur detta är utformat. Två systemorienterade ekonomiska teorier,intressentteori och legitimitetsteori, som kan ge en förklaring till varför företag väljer attpublicera icke-finansiell information presenteras. Resultat från tidigare studier återges, vilkaligger till grund för hypoteser som ställs upp.Metod: Studien antar en deduktiv ansats och har en kvantitativ inriktning. Hållbarhetsrapporterför 221 företag analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Vidare genomförs en statistiskanalys för att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrapportering och branschtillhörighet,ihop med ett antal kontrollvariabler.Resultat och slutsatser: Studien finner att svenska medelstora företag hållbarhetsrapporterari en relativt liten omfattning och att få företag lever upp till lagkravet till fullo. Skillnadermellan branscher återfinns i liten utsträckning, med fastighet och teknologi som de branschersom rapporterar mest respektive minst. Branschtillhörighet påverkar inte, enligt resultatet, ivilken omfattning svenska medelstora företag hållbarhetsrapporterar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)