EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. På svensk arbetsmarknad har kritiken gentemot direktivförslaget varit stor och de föreslagna åtgärderna beskriv som ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Uppsatsen syftar dels till att undersöka direktivförslagets förhållande till begränsningen av EU:s befogenheter avseende lön. Dels syftar uppsatsen till en analys av de möjliga sätt som direktivförslaget skulle kunna komma att påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen och lönebildningen. Utifrån den gällande rätten konstateras i analysen att direktivförslagets presenterade åtgärder och dess förenlighet med EU:s befogenheter på området inte med säkerhet går att utröna utifrån gällande rättsläge. Av EU-domstolens begränsade praxis på området framgår att den avgörande frågan är om de presenterade åtgärderna är att likställa med en direkt inblandning av medlemsländernas löner. Vidare konstateras i analysen att de presenterade åtgärderna i direktivförslaget syftar till att etablera de redan existerande löneskyddssystemen i respektive medlemsland. Av de föreslagna åtgärderna framgår inget som tyder på etablerande av en individuell rätt till minimilön och direktivförslaget synes därmed inte utgöra det hot mot den svenska modellen som kritikerna befarar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)