Tal i bråkform i lågstadiets matematik - läroböcker

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Identifieringen av vilka möjligheter läroböcker erbjuder elever att utveckla deras begreppsförmåga inom området tal i bråkform har renderat till syftet med studien. Bråk som del av helhetoch bråk som del av antal har studien valt att ha som fokusområde. För att uppnå syftet har studien valt att se hur representationsformer används inom del av helhet och del av antal i matematikböckerinom lågstadiet. För att se vilken kontext uppgifterna framställs är också en centralfrågeställning för studien. Metodiken för studien har genomförts genom en grundlig litterär genomgång av matematikläroböcker för årskurs tre. Studien baseras därför på en innehållsanalys eftersom analysen gjorts på texter i läroböcker.Resultaten av studien visar att de representationsformer som dominerar i de läroböcker som analyserats är visuell och kombinerad representationsform där den kombinerade formen bestod av symbolisk och visuell form. Det var i endast en bok symbolisk form förekom och den skriftliga formen förekom inte alls. Uppgifterna i böckerna bestod till den största del av kontextuella uppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)