Sociala medier: Frihet eller fängelse? - Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel Sociala medier: Frihet eller fängelse? – Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem Seminariedatum 2015-05-27 Ämne/kurs FEKN90, Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 HP Författare William Grafström, Simon Kerrén Handledare Jon Bertilsson Nyckelord Instagram, sociala medier, destruktiva sidor, imagestrategier, låtsasliv. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå hur svenska unga vuxna på Instagram förhåller sig till och påverkas av att vara närvarande på sociala medier. Varför det idag verkar vara en självklarhet att finnas representerad online och att bygga upp en fördelaktig bild av sig själv på sociala medier. Metod Vi har till denna undersökning använt oss av en kvalitativ ansats med ett antal djupgående intervjuer som legat till grund för vår analys och det resultat vi har fått fram. Vi har även använt oss av en abduktiv ansats där vi har dragit slutsatser utifrån vår primärdata, samt utgått från sekundärdata i form av befintliga teorier. Teoretiskt perspektiv Uppsatsen bygger till stor del på teorier av Foucault (governmentality), Boorstin (pseudohändelser), Baudrillard (hyperrealitet), Goffman (intrycksmanipulation), Kapferer (image och identitet) samt Maslow (behovspyramid). Dessa teorier har legat till grund för analysen och för de slutsatser som har dragits. Empiri och analys Vår empiri har baserats på den information som har samlats in under de intervjuer som vi har utfört, och den har sedan analyserats utifrån vårt teoretiska ramverk. Slutsats Det verkar som att det i många fall är en låtsasverklighet som visas upp av användare på Instagram. Vi har även observerat potentiellt skadliga följder för de som är aktiva på sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)