Upplevelse av nattsömn hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes – en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är det 0,3 % av alla barn som har diabetes. För att ett barn med typ 1 diabetes ska kunna utvecklas och må bra krävs en god egenvård och det är i första hand föräldrarna som sköter den. Föräldrarna måste dygnet runt ha kontroll på barnets blodsockervärden och blir ofta avbrutna i sin sömn på grund av det. Sömnbrist kan påverka vårt välbefinnande och vår vardag. När ett barn insjuknar i typ 1 diabetes påverkas hela familjen, enligt familjecentrerad omvårdnad kan familjehälsan bibehållas om familjen som enhet får stöd.Syfte: Att belysa föräldrar till barn (fem - sju år) med typ 1 diabetes, deras upplevelse av sin nattsömn och hur det påverkar dem.Metod: Som metod användes kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. I studien deltog sju föräldrar till barn mellan fem och sju år, som haft typ 1 diabetes i mer än ett år. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys, med fokus på ett latent innehåll.Resultat: Fyra teman och underteman tolkades fram: förändrad sömn, faktorer som påverkar sömnen, vad nattsömnen gör med mig och hantering av situationen. Föräldrarna i studien upplevde sin sömn som förändrad och försämrad sedan deras barn fått typ 1 diabetes och de fick alldeles för lite sömn, vilket var ett stort problem. De hade svårigheter att sova och fick gå upp flera gånger under natten. Föräldrar upplevde att detta påverkar deras vardag och försämrar deras förmåga att sköta sitt jobb.Slutsats: Studien visar att sömn hos föräldrar förändras och försämras efter att deras barn fått diagnosen typ 1 diabetes och detta påverkar föräldrars vardag och deras förmåga att sköta sitt jobb. Detta stärker vikten av familjecentrerad omvårdnad där familjen ses som ett system där alla har en viktig del och är med och påverkar familjehälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)