Påverkar media företags upplysningar? - En kvantitativ textanalysstudie om hur media påverkar företagens upplysningar gällande återställningskostnader

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Företagens upplysningar är kritiska för att kapitalmarknaden ska fungera, då de är nödvändiga för att kommunicera företagets prestation till intressenter. 10-K-rapporters median för textmängden har mer än fördubblats, från 23 000 ord till 50 000, mellan 1996 och 2013, samtidigt som det skett en ökning av ett överflöd av standardfraser och en minskning av specificiteten och läsbarheten. Detta i sig har lett till en oro hos såväl standardsättare som investerare som påverkar deras möjlighet till rätt bedömning.Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka hur mediaexponering kring hållbarhetsfrågor påverkar kvalitén på upplysningar gällande återställningskostnader i miljökänsliga industrier.Metod: Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom en kvantitativ forskningsdesign, där den insamlade datan används till regressioner samt genomförande av textanalyser i textanalysprogrammet DICTION.Slutsats: Vår slutsats är att mediaexponering, varken informationsmängden eller tonen, inte har någon påverkan på kvalitén på upplysningar om återställningskostnader. När det gäller längden på upplysningarna har informationsmängden samt positiviteten i medias artiklar en påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)