Vikten av digital marknadsföring inom fastighetsmäklarbranschen : En studie om varför det är viktigt för fastighetsmäklarbyråer att marknadsföra sitt företag och sina försäljningsobjekt digitalt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Problemformulering: Varför är det viktigt för fastighetsmäklarbyråer att marknadsföra sitt företag och sina försäljningsobjekt digitalt? Syfte: Förstå hur fastighetsmäklarbyråer använder digital marknadsföring samt förklara varför det är viktigt för fastighetsmäklarbyråer att marknadsföra sitt företag och sina försäljningsobjekt digitalt. Metod: I denna studie används en abduktiv forskningsansats. Vidare har studien genomförts som en kvalitativ forskningsstudie då författarna har samlat in data genom semistrukturerade intervjuer med sju respondenter som är verksamma inom fastighetsmäklarbranschen. Litteraturstudien har genomförts genom insamling och bearbetning av tidigare teorier från vetenskapliga artiklar och litteratur. Slutsats: Studien visar att det är viktigt för fastighetsmäklarbyråer att marknadsföra sitt företag och sina försäljningsobjekt digitalt för att maximera sin synlighet och att öka i top of mind (TOM) för att bli mer konkurrenskraftiga mot andra fastighetsmäklarbyråer, hitta köpare och säljare, bygga och stärka kundrelationer samt varumärkeskännedom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)