Internationalisering och finansiell prestation : En studie över sambandet mellan internationaliseringsgrad och finansiell prestation i svenska börsnoterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Internationalisering har länge ansetts vara positivt och bra för företags ekonomiska tillväxt och globala konkurrenskraft. Det finns dock både fördelar och nackdelar, vilka varierar beroende på företagets internationaliseringsprocess, det vill säga på vilket sätt och till vilken grad företaget internationaliseras. En mängd forskare inom internationell affärsverksamhet har tidigare studerat sambandet mellan internationaliseringsgrad och finansiell prestation. Resultaten har dock varit varierande, men många av de senare forskningsresultaten tyder på att ett icke-linjärt samband existerar. Inga likande studier har gjorts på svenska företag vilket denna studie ämnar göra. Vi har tillämpat en poolad tvärsnittsanalys för att utreda om skillnader i internationaliseringsgrader har olika effekt på företagens finansiella prestation. Vidare har vi i linje med tidigare studier testat för om ett icke-linjärt samband även finns hos svenska företag. Resultatet från våra statistiska analyser kunde inte bevisa att ett icke-linjärt samband mellan internationaliseringsgrad och finansiell prestation existerar.  Dock visar resultatet att internationalisering skapar värde i svenska företag men att det inte har någon effekt på lönsamheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)