Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]

Nyckelord: Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstabscess är en komplikation som drabbar 0,1 - 0,4 % kvinnor postpartum varje år i Sverige. Behandlingen utförs med nålpunktion eller dränage utifrån abscessens storlek som fastställs med ultraljud. Kvinnan ska uppmuntras till att fortsätta amma under behandling för att underlätta läkning och tillgodose barnet med näring. Vid bröstabscess kan amningen bli försvårad och det kan ha en negativ inverkan på både mor och barn. Ett av barnmorskans kompetensområden är att främja amning genom att ge amningsrådgivning samt utföra amningsobservationer. Det är av stor vikt att utföra noggrann journaldokumentation för att säkerhetsställa en god kvalité av vården. Syfte: Att kartlägga vårdförloppet till kvinnor med bröstabscess postpartum. Metod: Retrospektiv journalgranskning med kvantitativ ansats. Kvinnorna identifierades utifrån diagnoskod bröstabscess O911B i journalsystemet Obstetrix. I studien inkluderades 70 kvinnor under tidsperioden januari 2017 – september 2018. Resultat: Majoriteten av kvinnorna var förstföderskor med en medianålder på 31 år. I genomsnitt fick kvinnorna diagnosen bröstabscess sex veckor efter förlossningen och behandlingen var drän och eller nålpunktion. Antal läkarbesök varierade utifrån vald behandlingsmetod och läkningsprocess. Samtliga kvinnor ammade vid hemgång från BB, sedan minskade amningsfrekvensen successivt under vårdförloppet och efter avslutad behandling ammade 65,1% av kvinnorna. Av de kvinnor som slutade amma under behandling, erhöll ingen av dem amningsrådgivning eller amningsobservation från barnmorska. I resultatet framgick det också att några av journalerna saknade dokumentation gällande amningsförekomst och amningsstöd. Konklusion: Studien visar att vården till kvinnor med bröstabscess postpartum kan förbättras genom ett ökat samarbete mellan läkare och barnmorska i amningsfrämjande syfte. Det innebär att kvinnorna bör erbjudas amningsstöd från barnmorska efter varje läkarbesök för att kunna upprätthålla amningen under pågående behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)