Gilteritinib – Hopp för framtidens akut myeloisk leukemi behandling? : En litteraturstudie om gilteritinib som behandling för refraktär/recidiv AML-patienter med FLT3-mutation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Akut myeloisk leukemi (AML) är en av de vanligaste typerna av leukemi, dock är denna cancer sällsynt. AML kan drabba personer i alla åldrar men förekommer vanligast hos vuxna personer som är över 40 år. Idag befinner sig ett antal olika FLT3-hämmare i olika faser i kliniska studier. Kliniska prövningar av FLT3-hämmare för AML visar inte särskilt lovande resultat, detta på grund av framväxande läkemedelsresistans mot FLT3-hämmare. FLT3-ITD och FLT3-TKD är de vanligaste mutationerna som förekommer hos AML-patienter. Läkemedlet gilteritinib är speciellt bland FLT3-hämmare eftersom det hämmar både TKD- och ITD-mutationer. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka tolerabiliteten av gilteritinib samt undersöka om gilteritinib har god effekt hos refraktär/recidiv AML-patienter med FLT3-mutation. Metod: Databasen Pubmed användes för att hitta veteskapliga artiklar som ska analyseras. För att hitta artiklarna användes sökorden "(gilteritinib) AND (relapsed/refractory)". Resultat: Generellt tolererade det flesta patienter gilteritinib tämligen bra. Frekvensen av fullständig remission/fullständig remission med partiell hematologisk återhämtning var högre med gilteritinib jämfört med salvage kemoterapi samt gilteritinib har överlevnadsfördelar jämfört med salvage kemoterapi. Patienter som uppnådde fullständig remission/fullständig remission med partiell hematologisk återhämtning hade längre totalt överlevnad och hade högre grad av FLT3-ITD-clearance jämfört med patienter som inte uppnådde fullständig remission/fullständig remission med partiell hematologisk återhämtning Slutsats: Det flesta patienter från studierna tolererade gilteritnib ganska bra. Gilteritinib har stort terapeutisk fönster samt har överlevnadsfördelar jämfört med salvage kemoterapi. Begräsningar med studierna var att det inte var så många studiedeltagare. Detta ger mindre pålitliga resultat men det är inte så enkelt att genomföra stora studier med många patienter eftersom AML är en sällsynt cancer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)