Den svenska managementkonsultbranschen ochvikten av att skapa förtroende i samspeletmellan konsult och klient : - En fallstudie av Reforce International AB

Detta är en M1-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning:

Begreppet managementkonsult har visat sig vara diffust och vad professionen innebär är

svårt att definiera. Det faktum att managementkonsulter i princip säljer ett löfte om vad

de ska leverera gör att förmågan att inge förtroende är en viktig egenskap hos en konsult.

I denna studie undersöker vi hur den svenska managementkonsultbranschen ser ut och

vilken betydelse förmågan att skapa förtroende har. Genom en fallstudie på företaget

Reforce har vi kunnat analysera vilken position ett litet managementkonsultföretag, utan

ett känt och väletablerat varumärke, kan ha på marknaden samt vilka aspekter som

påverkar deras förmåga att inge förtroende.

I kartläggningen av den svenska managementkonsultmarknaden framkommer att de

företag som agerar på marknaden idag kan delas in i tre huvudsakliga kategorier;

amerikanska, semiamerikanska och svenska företag. Det har visat sig att de olika

kategorierna skiljer sig åt bland annat i avseende på vilka primära tjänster de erbjuder och

på vilket sätt de arbetar. Managementkonsultbranschen är kunskapsintensiv och något

som därför har uppmärksammats i denna studie är att företagen inte endast konkurrerar

om kunder utan också om bra personal. Fallföretaget Reforce kallar sig själva för

affärsstrateger och säger sig vara en blandning av managementkonsulter, säljkonsulter och

investerare. De arbetar efter en specifik metod och hjälper sina klienter genom att ta fram

strategier som de sedan operativt är med och förverkligar.

Resultatet av fallstudien visar att det inte går att placera in Reforce i någon av de

huvudsakliga aktörskategorierna på den svenska managementkonsultmarknaden. Detta

tyder på att företaget har en unik position på marknaden i förhållande till övriga aktörer.

Studien tyder även på att de utmaningar som ett mindre managementkonsultföretag står

inför, både ur ett positionerings- och ett förtroendeperspektiv, beror av företagets

specifika egenskaper och förutsättningar. Resultatet visar att det i dagsläget tycks finnas

utrymme på marknaden för en aktör som inte går i fotspåren av de dominerande globala

aktörerna. Vilket pris ett managementkonsultföretag tar för sina tjänster har visat sig vara

av mindre betydelse i den förtroendegivande processen, medan konsulternas förmåga att

utstråla engagemang, trygghet och erfarenhet är av stor vikt. En av de största

utmaningarna för en aktör som tänker annorlunda, tycks vara att överbrygga och förändra

gamla värderingar. I arbetet har Reforce endast studerats ur ett internt perspektiv och en

intressant framtida utveckling av studien skulle därför kunna vara att utreda hur företagets

kunder ser på Reforce och deras förmåga att inge förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)