#Like #Share #FollowBeroendet som gör att vi delar mer : Publiceringsvanor på sociala medier i förhållande till beroende av sociala medier, digital ålder, självkänsla och tendenser till depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Psykologi

Sammanfattning: Hur den psykiska hälsan kan påverkas av användning av sociala medier är omdiskuterat och väl studerat. Forskning kring vilka faktorer som kan predicera vilket typ av innehåll och hur frekvent individer publicerar på sociala medier är dock, till författarnas vetskap, sparsamt undersökt. Därmed ämnade denna studie undersöka om publiceringsvanor på sociala medier kunde prediceras av beroende av sociala medier, självkänsla, tendenser till depression och digital ålder vilket motsvarar den tid individer haft ett konto på Instagram och/eller Facebook. Studiens data samlades in via en enkätundersökning där 268 individer deltog varav 207 var kvinnor och 61 var män. Den genomsnittliga digitala åldern var 12.59 år för kvinnor respektive 12.62 år för män. Den beroende variabeln publiceringsvanor delades i två faktorer; intern källa - publicering av bilder kopplat till den egna individen, exempelvis “selfies” och extern källa - publicering av inlägg från en extern källa, exempelvis innehåll av politisk karaktär. Resultatet visade att den starkaste och enda statistiskt signifikanta prediktorn för intern källa var beroende av sociala medier. Detta innebär att ju högre grad av beroende av sociala medier, desto mer frekvent publicerar individen inlägg på sociala medier i form av t. ex bilder på sig själv och närstående. Slutsatsen för denna studie är att beroende av sociala medier har betydelse för vad individer publicerar för typ av innehåll på sociala medier. Vidare forskning krävs för att mer djupgående identifiera riskbeteenden och mönster genom publiceringsvanor, för att möjligen kunna förebygga beroende av sociala medier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)