Digitalisering för att nå potentiella kunder : En kundorienterad fallstudie i ett litet företag i b2b-branschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Företaget SkyltCity är ett litet företag inom b2b-branschen som i dagsläget inte är särskilt digitalt orienterade och de känner att det nuvarande arbetssättet inte genererar tillräckligt många nya kunder. Därför har ett intresse väckts hos företaget att se över möjligheterna att jobba mer digitalt och om det skulle kunna genererar fler nya kunder för företaget. Denna studie gjordes för att vägleda företaget i denna fråga. En teoretisk referensram har använts för att undersöka tidigare forskningslitteratur som i sin tur har använts för att formulera lämpligt underlag för skapandet av frågor till två intervjuguider. Den ena intervjuguiden har använts i en intervju med fallföretaget och den andra har använts i intervjuer med några av fallföretagets kundföretag. Genom de totalt fyra intervjuerna har data samlats in som ställts i relation till den teoretiska referensramen för att skapa en analys av insamlade data. Undersökningsfrågorna gällde hur aktuellt digitalisering är för fallföretaget, hur de anställda i företaget kan påverkas vid en eventuell digitalisering och på vilka sätt företaget kan arbeta för att nå ut till fler kunder. Slutsatserna från fallstudien handlar mycket om att en hög grad av digitalisering kan medföra både positiva och negativa saker. En hög grad av digitalisering visade sig inte vara särskilt viktigt när det gäller fallföretaget och troligen många andra små företag inom b2b-branschen. Istället är det viktigt att det finns ett ansikte utåt i form av en lättillgänglig hemsida genom vilken intresserade företag kan gå in för att ta kontakt med företaget. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)