Reglerad hållbarhetsredovisning - en narrativ analys. En fallstudie inom fastighets-branschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Många företag har sedan en tid frivilligt valt att redovisasin sociala och miljömässiga inverkan på samhället för att legitimera sig gentemot sinaintressenter. Från och med 2016 måste svenska företag av en viss storlek enligt lag upprättaen hållbarhetsrapport i samband årsredovisningen, till följd av EU-direktiv 2014/95.Direktivet har bland annat kritiserats för sin vaga utformning och för att dess syften står ikontrast mot varandra.Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka hur regleringen har påverkatden berättande delen om hållbarhet i företags årsredovisningar. Mer specifikt har vi studerathur företagen har tolkat lagkravet om att presentera information som både ska vara väsentligför sina intressenter och samtidigt vara jämförbar över tid och mellan företag. Vad företagensäger om hållbarhet i årsredovisningarna och hur de säger det är också frågor vi ämnarbesvara.Metod och teoretisk referensram: En narrativ innehållsanalys genomfördes avårsredovisningarna från 2016 och 2017, för de två största, svenska, privatägdafastighetsbolagen, Vasakronan och Castellum. Resultatet av studien analyserades utifrån denteoretiska referensramen, innehållande bland annat institutionell teori, intressentteori samttolkning.Empiri och slutsats: Resultatet visade på stora skillnader i båda företagens årsredovisningarefter att lagkravet trädde i kraft, både gällande den totala mängden information om hållbarhetsom presenterades och vilken typ av hållbarhet, exempelvis miljö eller socialt ansvar, som detfokuserades på. Lagkravet har härvidlag inneburit en försämring av jämförbarheten avinformationen, både intern och mellan företagen. Detta var å andra sidan ett tydligt tecken påatt företagen reflekterat över väsentlighet utifrån sina intressenter och som beslutsunderlag förintressenter och investerare innebar det en viss kvalitetshöjning. Dessa fynd bekräftade deninneboende konflikten mellan EU-direktivets och lagkravets syften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)