"Man blir så glad när det knackar på dörren..."

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: ”MAN BLIR SÅ GLAD NÄR DET KNACKAR PÅ DÖRREN…” - EN KVALITATIV STUDIE OM UPPLEVELSER AV SOCIAL SAMVARO INOM SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE LINDA STENBERG Stenberg, L. ”Man blir så glad när det knackar på dörren…”. En kvalitativ studie angående äldres upplevelser av social samvaro inom särskilt boende. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Socialt arbete, 2018. Abstrakt: Syftet med uppsatsen är att undersöka äldres upplevelser och beskrivningar av social samvaro när boendeformen är ett särskilt boende. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fem personer som bor på ett särskilt boende i södra Skåne. Resultatet visar att den sociala samvaron brister utifrån de äldres beskrivningar inom valt särskilt boende för studien. Respondenterna beskriver sin sociala tillvaro som begränsad, vilket dels beror på verksamhetens utbud av aktiviteter med sociala inslag, men också på grund av en försämrad hälsa och känslor av ensamhet. Däremot framkommer att flera av respondenterna har ett frekvent umgänge med nära familjemedlemmar, men utifrån beskrivningar nämns inga vänner eller andra relationer som är av betydelse. Vikten av sociala relationer och samhörighet med andra beskrivs mestadels utifrån minnen av personernas liv före flytten till äldreboendet. Förslag till förändringar eller framtida önskemål beskrivs vagt i förhållande till deras nuvarande situation, vilket ses som problematiskt eftersom det tros skapa en diskrepans mellan individ och verksamhet angående behovet av social samvaro. Det finns ett betydande missnöje hos respondenterna vad gäller möjligheter för social samvaro utifrån deras boendesituation. Bortsett från aktiviteterna så beskrivs det finnas svårigheter att föra samtal med varandra. Den sociala interaktionen mellan personerna uppfattas som onaturlig och framtvingad. Dessutom har de flesta svårt för att framföra sina klagomål, vilket uttrycks bero på ambivalens, dolda känslor och beroendet till rollen som omsorgstagare och äldre. Nyckelord: äldre, social, särskilt boende, sociala relationer, socialt nätverk, hälsa, äldreomsorg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)