Från gillestuga till världspolitik –– två dagstidningars rapportering om bordtennis-VM 1971, och om världsdiplomatin som utspelade sig i samband med mästerskapet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna undersökning söker ta reda på hur den så kallade ”Pingpong-diplomatin”, eller diplomatin mellan Kina och USA i samband med världsmästerskapet i bordtennis i april år 1971 uppfattades och rapporterades av två samtida svenska dagstidningar: Sydsvenska dagbladet ”Snällposten”, och Arbetet. I detta ville forskaren, genom kvalitativ textanalys med diskursanalytisk ansats, dels blottlägga tidningarnas – och samhällets – attityder och förhållningssätt till Kina och USA under det kalla kriget, och dels ta reda på hur man i Sverige uppfattade kopplingen mellan sport och politik. Undersökningen visar att man i de svenska dagstidningarna hade svårt att förhålla sig till både det kommunistiska Kina, och till politik och diplomati inom sporten. Men den visar också att det i samband med utvecklingen av de diplomatiska skeendena under april 1971 skedde en tvär förändring i nyhetsrapporteringen och i den svenska attityden till Kina. Denna föregicks, sammanföll och påverkades av att en officiell version av skeendena började produceras av USA och Kina, och av att USA ändrade sin hållning till Kina.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)