Flöden och gränslöshet : en analys av ungdomars tal om grupptillhörighet och rasism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Författare: Ingela Granström; [2008]

Nyckelord: Diskursanalys; Grupper; socialpsykologi; Rasism;

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med ungdomar i Trollhättan undersöka ungdomar tal om grupptillhörighet och rasism. På vilket sätt förstår individen sig själv i förhållande till gruppen då gruppen påverkar individen i identitetsprocessen? Ett sätt att definiera sig själv är genom att kartlägga och förstå skillnader, olikheterna till andra. Om individen vet vad den inte är så vet den även vad den är. Mina frågor är; hur stor påverkan har diskursens ordning på ungdomarna; i deras sätt att diskutera men även i den identitetsprocess de befinner sig i, kan jag genom ungdomarnas tal se en spegling av den diskurs som finns i samhället i stort?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)