NYUPPTÄCKT BÖNBOK I SKARA. Proveniens, innehållslig och språklig analys, översättning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara,undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog överkyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vidRiksarkivets bokbinderi i Göteborg. Den första delen av denna uppsats utgörs av enundersökning av olika teorier om anknytningen till Skara; donationer, gåvor eller avkrigsfångar medförd bok till Skara i samband med Gustav III:s krig. Bland krigsfångarnafanns en präst, namngiven både i Göteborgs tidningar från 1790 och i dokument påKrigsarkivet i Stockholm.De första 25 sidorna har återgivits och översatts och i samband därmed har handstil, ortografioch grammatiska företeelser analyserats, vilket visar på en tillkomst på 1700-talet.Slutligen har bönernas innehåll och sammanställning studerats i jämförelse med bönböckerfrån 1600-talet, 1900-talet samt nätbaserade utgåvor varvid framkommit att morgonböner ochböner inför sänggåendet har samma urval i fråga om urval av böner, ordningsföljd ochrubriker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)