Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: En stor del av det urbana landskapets grönområde utgörs idag av olika typer av gräsytor. Mer än häften av dessa gräsytor är bruksgräsmatta. På grund av de ekologiska och ekonomiska kostnader den utgör, med låg artdiversitet och frekvent klippning, finns det stora skäl att hitta miljövänliga alternativ som samtidigt är estetiskt tilltalande. Ett sådant alternativ är den nya innovationen örtgräsmatta. Örtgräsmattan består av ett växtsamhälle lågt växande perenna örter men utesluter alla typer av gräs. Den minskar behovet av klippning med upp till två tredjedelar jämfört med traditionella gräsmattor samtidigt som den är estetiskt tilltalande och fördelaktig för pollinatörer med sin rika blomning. I det här arbetet så görs en litteraturstudie över örtgräsmattan och bruksgräsmattan, för att sedan ställa dom mot varandra i en jämförande analys, för att ta reda på vilka för- och nackdelar som finns hos respektive matta. Målet är att kunna argumentera för eller mot implementeringen av örtgräsmattor i större utsträckning i det urbana landskapet. Aspekter som behandlas är bland annat: ekologiska värden, estetiska och användarvärden, artval, planteringsmetoder och skötsel. Det visar sig att det finns flera fördelar hos örtgräsmattan vilket gör den till ett lämpligt alternativ till bruksgräsmattan. De främsta fördelarna är de ekologiska och estetiska värden den tillför, samt den reducerade klippningsfrekvensen som krävs för att sköta den. Det är dock osäkert hur många av bruksgräsmattans användarvärden som bibehålls om den ersätts av örtgräsmatta. Örtgräsmattan har även en dyr anläggning jämfört med bruksgräsmattan, samt att den kräver ogräsrensning för hand vilket försvårar implementering i stor skala.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)