Vanadislundens vattenreservoar : Konsekvensanalys av avfuktning i icke uppvärmda byggnader

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Kondens i icke-uppvärmda byggnader är ett välkänt problem, men hur dessa byggnader bör hanteras är mindre känt. I Vanadislundens vattenreservoar installerades en avfuktnings anläggning med förväntan att kondensen som funnits i byggnaden i 100 år ska försvinna. Problemet som istället uppstod var saltutfällningar och saltsprängningar på insida yttervägg. Detta examensarbete är baserat på att ge en beskrivning av hur salt-sprängningar och utfällningar sker. Samt vad som händer då denna typ av byggnad avfuktas samt hur denna typ av byggnader bör hanteras.  Detta arbete gjordes dels genom att göra en litteraturstudie om fenomenet saltutfällningar och sprängningar, hur dessa uppstår och varför. Samt genom beräkningsprogrammet WUFI där olika situationer simulerades för att besvara frågeställningarna. Vid fall 1, då den relativa fuktigheten (RF) sattes till 90% gavs slutsatsen att inga problem bör uppstå med saltutfällningar eller sprängningar. Vid fall 2 då den relativa fuktigheten sattes till 70%, torrt inneklimat, gavs slutsatsen att problem kan uppstå.  Den generella slutsatsen som detta arbete resulterade var att denna typ av byggnad bör hanteras med stor omtanke och att avfukta denna typ av byggnad kan leda till stora problem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)