Kartläggning och analys av förbättringspotential vid en produktionsanläggning : En fallstudie på CGI Printing Services

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning:

CGI är ett av världen största IT-tjänsteföretag med säte i Kanada. I Sverige erbjuder CGI flera tjänster där Business Process Services (BPS) är en av dem. Inom BPS finns grupperingen Data Documenting Services (DDS). DDS:s uppgift är att förmedla meddelanden till och mellan såväl människor som företag, via olika kanaler. Meddelanden som förmedlas i form av fysiska utskrifter, exempelvis administrativ post, hanteras inom tjänsten Printing Services. Administrativ post är till exempel kontrolluppgifter från skatteverket och försäkringsbrev.

På Printing Services’ produktionsanläggning i Slagsta Strand söder om Stockholm printas, efterbehandlas och kuverteras drygt 440 miljoner sidor årligen, vilka genererar 150 miljoner försändelser per år. Ledningsgruppen på Printing Services anser att uttaget per investerad timme är för lågt, varför syftet med detta arbete är att utvärdera eventuella problem och identifiera potentiella förbättringar inom produktionen.

Arbetets mål har varit att genomföra en kartläggning av verksamheten, utvärdera Printing Services mätmetoder samt identifiera förbättringsförslag inom varje delprocess och prioritera dessa. Resultatet är baserat på praktik, semistrukturerade intervjuer och visuella studier av delprocesserna.

Resultatet av arbetet presenteras i form av textbeskrivningar och swimlane-diagram för respektive avdelning, där nuläget och ett potentiellt framtidsläge beskrivs. De identifierade förbättringsförslagen prioriteras i en PICK-matris. Slutsatserna som dragits under examensarbetet är censurerade.

Nyckelord: Lean, Värdeflödesanalys, Print, Kuvertering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)