Ungdomsbrottslighet : En studie om samverkan i brottsförebyggande arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Lina Lundin; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Lunds kommun arbetar brottsförebyggande med ungdomsbrottslighet samt hur olika aktörer samverkar gällande förebyggande arbete med ungdomar som begår brott. Ungdomsbrottslighet är ett återkommande ämne i samhällsdebatten och framstår som ett av de mest centrala problemområdena i samhället. Att det finns ett stort intresse för detta ämne kan tolkas utifrån att brott som begås av ungdomar ses som en betydelsefull markör för samhällsutvecklingen (Socialstyrelsen, 2009). Eftersom ungdomar är vår framtid, är risken att ungdomsbrottsligheten ses som en signal för framtida sociala problem både för ungdomarna själva och för samhället i stort (Estrada & Flyghed, 2013; Socialstyrelsen, 2009). Både för socialtjänsten och andra aktörer som arbetar med ungdomar är en viktig uppgift att tidigt kunna uppmärksamma barn och unga med riskbeteenden. Om en negativ utvecklig kan förhindras tidigt, är risken mindre att allvarliga problem utvecklas (Socialstyrelsen, 2009). För att kunna minska brottsligheten och höja tryggheten i samhället behövs ett effektivt brottsförebyggande arbete. Idag är det många olika aktörer som kan vara med och bidra till detta, därför är det viktigt att samverkan och samarbete kring detta fungerar väl mellan de olika aktörerna. Studien bygger på en kvalitativ metod med fyra semistrukturerade intervjuer. De intervjuade arbetade med ungdomar och ungdomsbrottslighet inom olika verksamheter i kommunen. Med uppsatsen framkommer det att Lunds kommun har ett välfungerande brottsförebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet. Genom att arbeta utifrån metoder som bygger på samverkan mellan de olika aktörerna upplevs insatserna göra större skillnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)