Hur användbarheten uppfattas under högskolestudenters navigering på ett förlags hemsida : En fallstudie av Studentlitteratur AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: En stor andel av Sveriges befolkning genomför sina köp online. Forskare menar att det finns ett tydligt samband mellan användbarhet och framgångsrik e-handel. Därmed är det viktigt för företag som bedriver e-handel att ha en användbar hemsida. Ett fallföretag upplever ett bortfall av kunder på sina kategori- och produktsidor och att eventuella köp uteblir. Fallföretaget är ganska övertygade om att det rör sig om kundgruppen högskolestudenter. Studiens huvudsyfte är att identifiera och beskriva hur högskolestudenter uppfattar användbarheten under navigationsprocessen mellan kategorisidor och produktsidor på ett fallföretags hemsida ur ett konsumentperspektiv. Bisyftet är att identifiera och beskriva hur högskolestudenter navigerar mellan kategorisidor och produktsidor hos ett fallföretags hemsida ur ett konsumentperspektiv. Forskningsdesignen är kvalitativ och fallstudiemetoden har tillämpats i studien. Fem högskolestudenter och två representanter från fallföretaget har intervjuats i semistrukturerade intervjuer. Högskolestudenterna har genomfört användbarhetstester och blivit observerade under testerna. Fallföretagets uppfattningar skiljer sig till viss del från högskolestudenternas uppfattningar. Några av de viktigaste slutsatserna är: Högskolestudenterna anser att hemsidan har en högre grad av användbarhet under navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna. Fallföretagets uppfattning är att användbarheten är av en lägre grad under navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna än högskolestudenternas uppfattning. Den lokala navigationen är det mest tillämpade navigationssystemet av högskolestudenterna. Det största hindret under navigationsprocessen enligt högskolestudenterna och fallföretaget är kategoriernas benämningar, vilket påverkar användbarheten negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)