Hur kan en vardag se ut för två tioåriga pojkar med autism?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Catarina Fogelberg; Anna Carlsson; [2010]

Nyckelord: Arbetssätt; autism; metoder; vardag;

Sammanfattning: AbstractTitel: Två tioåriga pojkar med autism och deras vardag.Författare: Anna Carlsson och Catarina FogelbergSyftet med uppsatsen var att studera två pojkar med autism och se hur deras vardag ser ut. I olika pedagogiska verksamheter upplevs det att kunskap om barn med särskilda behov är väldigt liten. Det är viktigt att kunskap sprids om ämnet för att barnen skall kunna få sina individuella behov tillgodosedda . För att få mer kunskap behövs det forskning inom ämnet. Därför är detta en studie om autism som bygger på två fallstudier, om två tioåriga pojkar. Intervjuer har genomförts med både lärare, assistent och föräldrar och observationer gjorts med pojkarna i både skolmiljö och hemmiljö.Våra frågeställningar är:• Hur ser skoltiden ut för två tioåriga pojkar med autism?• Vad gör pedagogerna för att tillgodose pojkarnas behov?• Hur ser hemmiljön ut för två tioåriga pojkar med autism?• Vad gör föräldrarna för att tillgodose sina barns behov?I kapitel två som handlar om teorier och tidigare forskningen står det skrivet om tre olika arbetsmetoder vid autism. Även vad olika forskare skrivit inom autism och kommit fram till i sina forskningar tas upp där. I undersökningen kommer det fram att barn med autism är unika och att de har olika behov och en del föräldrar vill prova många olika metoder och andra bara ett fåtal för att försöka underlätta vardagen för barnen. Det visade sig att båda barnens föräldrar var engagerade i barnens skolgång.Nyckelord: Arbetssätt, autism, metoder, vardag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)