Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger. : En studie av läroböckers grammatikkapitel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. Analysen har gjorts utifrån fyra olika teman: gram- matikkapitlets utrymme i boken, hur grammatik motiveras, vilka grammatiska områden som behandlas och hur grammatikuppgifterna är utformade.  Resultatet av denna studie visar att grammatiken i hög utsträckning får lika mycket utrymme som andra kapitel av samma typ men att grammatikkapitlet ofta placeras långt bak i boken. Gällande motiveringar är koppling till läroplan/kunskapskrav, språkriktighet och skrivför- måga de främst förekommande. De områden som behandlas varierar något men gemensamt för samtliga böcker är att de undervisar om fraser, satsdelar och syntax. Läroböckernas upp- lägg av övningar skiljer sig både i antal och vilka grammatiska områden de syftar till att öva, där satsdelar är det område samtliga böcker innehåller övningar om. Med andra ord ger läro- böckerna olika förutsättningar för eleven eftersom de i viss utsträckning undervisar om olika grammatiska områden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)