Att leva med psoriasis: En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)

Sammanfattning: Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som uppkommer i perioder. Sjukdomens behandling går ut på att lindra patientens besvär men går inte helt att bota. Dagens samhälle kan uppfattas som ytligt och utseendefixerat vilket leder till att personer som lider av psoriasis kan känna sig annorlunda på grund av den förändrade huden. Syftet med uppsatsen är att belysa patienters erfarenheter av att leva med psoriasis. Metoden som används är en litteraturstudie utifrån Axelsson (2008). Åtta kvalitativa artiklar har använts för att skildra patienters upplevelse av sjukdomen. Resultatet visar att upplevelsen av den egna kroppen är negativ då huden förändras och gör att den ser annorlunda ut. Negativa upplevelser och skam om den egna kroppen kan leda till isolering. Personer som lider av sjukdomen ser negativt på att ge sig in i nya sociala och intima relationer av rädsla för att bli avvisade på grund av sin hud. Att våga och kunna acceptera sjukdomen är svårare för unga personer än äldre som levt med sjukdomen i flera år. Att vårdas på en vårdavdelning upplever patienterna som en ”fristad”. Kontakten med andra patienter är viktig, ofta uppkommer samtal om problem som uppstår under sjukdomens gång samt tröst från patienter som förstår varandra. Vårdpersonalens kunskap om patienternas psykosociala ohälsa vid psoriasis är låg. Att öka kunskapen hos vårdpersonalen kommer att leda till en ökad förståelse om patienternas problem i samhället. Diskussionen mellan vårdpersonal och patienter kan leda till att lidandet minskar och patienten kan acceptera sjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)