Föräldrars involvering i barn- och ungdomsfotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Barn- och Ungdomsidrott är idag för de flesta familjer berikande, både för de deltagande barnen och föräldrarnas vardag. Men för en del av dessa barn kan idrott i vissa fall upplevas negativt, där föräldrarnas engagemang är förknippat med något jobbigt. Denna studies syfte är att undersöka och presentera ett urval av fotbollsspelande pojkars upplevelser av sina föräldrars involvering i deras fotbollsmiljö och kring deras egna fotbollsutövande. Vidare bygger studien på analyser av enkäter, vilka delades ut till spelare i ett antal Göteborgsbaserade fotbollsföreningar i åldrarna 10 - 12 år. Ett av de resultat som redovisas i studien är, att många av de tillfrågade spelarnas föräldrar är och tittar på träningar och matcher. 71 % av de tillfrågade uppgav att de hör sina föräldrar ge dem instruktioner under träningar och matcher. Svarsfördelningen på frågorna om spelaren blev glad eller tyckte det var jobbigt när mamma eller pappa tittar på träning eller match var relativt motsatta. Lite över hälften av de tillfrågade upplevde att det alltid är kul när föräldrarna är på plats och tittar på träning och match. Nästan en femtedel upplevde att det någon gång varit jobbigt när mamma eller pappa tittat på träning eller match. Med denna studie hoppas vi kunna väcka ett större intresse av att göra liknande studier i större skala. Då Svenska Fotbollsförbundet inte har några riktlinjer gällande hur föräldrar skall agera kring träning och match, så är det upp till föreningarna själva att ta fram sådana. Det är viktigt att SvFF utformar en gemensam utbildningsplan för föräldrar, på samma sätt som det finns för spelare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)